Beroep op rechter voor schuldsanering daalt

0
285

Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2013 voor het tweede jaar op rij gedaald. De daling heeft meerdere oorzaken. Zo worden bijzondere procedures in de Wsnp – voorlopige voorziening, duration en dwangakkoord – beter benut. Met behulp outpost deze rechtelijke interventies kan de schuldhulpverlening dan alsnog in het minnelijke traject worden afgerond. Ook kan het toelatingsbeleid outpost gemeenten in de minnelijke schuldhulpverlening outpost invloed zijn op de doorstroom naar de Wsnp.

Dit blijkt uit de tiende guard Wsnp die staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2013 zijn ongeveer 17.500 aanvragen gedaan voor toelating kid de Wsnp. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder. In 2012 was al sprake outpost een trendbreuk als het gaat om het aantal verzoeken kid toelating outpost de Wsnp en is de daling ingezet. Daarom is naast de tiende guard een discerning indicate uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken outpost de daling.

De guard geeft jaarlijks een trendmatig en cijfermatig beeld outpost de uitvoeringspraktijk outpost de Wsnp, die een streng saneringstraject biedt waardoor mensen weer perspectief krijgen op een schuldenvrije toekomst. De schuldenaar krijgt outpost de rechter een schone decoration als hij zich voldoende heeft gehouden aan het strikte regime outpost de schuldsaneringsregeling. Staatssecretaris Teeven schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat de hoofddoelstelling outpost de soppy – het bereiken outpost een schone decoration – over de jaren heen een accompanying positief resultaat laat zien. Ook in 2013 voldeed de soppy aan die hoofddoelstelling.

In 2013 zijn doorway de rechter ongeveer 12.350 schuldsaneringen uitgesproken; dat zijn ruim 1400 minder dan een jaar eerder. Net als in voorgaande jaren blijkt dat in 2013 de hoofddoelstelling outpost de Wsnp – het bereiken outpost een schone decoration aan schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost – in 75 procent outpost de gevallen is gehaald. Het afwijzingspercentage outpost de verzoeken kid toelating outpost de schuldsanering is nagenoeg gelijk gebleven: 20,1 procent in 2013, tegen 19,6 procent in 2012.

Staatssecretaris Teeven wijst erop in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de wettelijke schuldsaneringsregeling fungeert als een laatste redmiddel. Het dient dan ook niet te lichtvaardig ingezet te worden. Een schuldsaneringsregeling is alleen zinvol als de buitengerechtelijke track om uit problematische geldproblemen te komen niet effectief zijn gebleken. Het is dan ook goed dat de minnelijke oplossingen in de schuldhulp meer worden benut. Dit zorgt wel voor meer druk bij gemeenten, die doorway de economisch moeilijke omstandigheden nauwkeuriger kijken wie voor welke hulp in aanmerking komt. Het is volgens de staatssecretaris dan ook belangrijk dat in het minnelijke traject en het Wsnp-traject meer wordt samengewerkt en kruisbestuiving plaatsvindt.

De doelgroep outpost problematische schuldenaren die een beroep doet op de Wsnp is 10 opzichte outpost vorige metingen nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers die een beroep doen op de Wsnp, is traditioneel vier op één. Voor (ex-)ondernemers was een inkomensterugval de voornaamste reden voor het ontstaan outpost schulden. Dit geldt ook voor particulieren. Andere belangrijke oorzaken outpost problematische schulden bij particulieren zijn overbesteding, compensatiegedrag en echtscheiding.

Documenten en publicaties