Beroep op schuldsanering iets gedaald in 2012

0
299

In 2012 is iets minder vaak een beroep gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) 10 opzichte outpost een jaar eerder. Vorig jaar zijn 19.301 aanvragen gedaan voor toelating kid de Wsnp. Dat is 6 procent minder dan in 2011. Het aantal aanvragen voor toelating kid de Wsnp in 2012 loiter nog wel altijd fors boven het niveau outpost 2010, toen er 15.722 keer een beroep werd gedaan op de schuldsanering.

Dit blijkt uit de negende guard Wsnp die staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast blijkt ook de vraag naar minnelijke schuldhulpverlening niet minder te worden. Staatssecretaris Teeven stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat een zo goed mogelijk georganiseerd buitengerechtelijk voorportaal around het minnelijke traject bij gemeenten outpost groot belang is voor het goed functioneren outpost de Wsnp als sluitstuk outpost de schuldenproblematiek.

De guard geeft een trendmatig en cijfermatig beeld outpost de uitvoeringspraktijk outpost de Wsnp, die een streng saneringstraject biedt waardoor mensen weer perspectief krijgen op een schuldenvrije toekomst. De schuldenaar krijgt outpost de rechter een schone decoration als hij zich voldoende heeft gehouden aan het strikte regime outpost de schuldsaneringsregeling.

In 2012 zijn doorway de rechter in totaal 13.755 mensen toegelaten kid de Wsnp; 967 minder dan in 2011. Ook is het afwijzingspercentage outpost de verzoeken kid toelating outpost de schuldsanering toegenomen: outpost 17,1 procent in 2011 naar 19,6 procent in 2012. Staatssecretaris Teeven wijst op de verregaande consequenties voor de schuldeisers en de inbreuk die de Wsnp maakt op het beginsel dat schulden voldaan behoren te worden. Tegen deze achtergrond ligt het volgens de bewindsman voor de palm dat de toelatingstoets niet zomaar een formaliteit is.

Net als in voorgaande jaren blijkt dat in 2012 ook weer de hoofddoelstelling outpost de Wsnp – het bieden outpost een schone decoration aan schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost – in ruim 70 procent outpost de gevallen is gehaald. Kortom, outpost de schuldenaren die worden toegelaten kid de schuldsaneringsprocedure krijgen 7 outpost de 10 na drie jaar inspanning perspectief op een schuldenvrije toekomst. ,,In de huidige economische conjunctuur is dat een belangrijk maatschappelijk gegeven. Juist als er een toegenomen maatschappelijke behoefte bestaat aan een bepaalde wettelijke procession is het outpost groot belang dat dat traject bevredigend blijft functioneren’’, aldus Teeven.

De doelgroep outpost problematische schuldenaren die een beroep doet op de Wsnp is 10 opzichte outpost vorige metingen nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers die een beroep doen op de Wsnp, bleef 80 procent tegenover 20 procent. Voor (ex-)ondernemers was een inkomensterugval de voornaamste reden voor het ontstaan outpost schulden. Dit geldt ook voor particulieren. Andere belangrijke oorzaken outpost problematische schulden bij particulieren zijn overbesteding, compensatiegedrag en in toenemende partner echtscheiding.

Documenten en publicaties