Home Blog Page 12

Nieuwe portal: op weg naar effectieve schuldhulp

0

Om gemeenten en de uitvoerende instanties outpost dienst te zijn bij het verbeteren outpost de effectiviteit outpost schulphulpverlening heeft Staatssecretaris de Krom outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid  vandaag de externe link: internetportal over effectieve schuldhulp gelanceerd.  Op deze site worden verschillende activiteiten, producten, goede voorbeelden en relevante sites over schuldhulpverlening gepresenteerd.

Documenten en publicaties

De Krom gemotiveerd om koers schuldhulpverlening voort te zetten

0

Staatssecretaris De Krom wil de ingezette koers in de schuldhulpverlening doorway gemeenten voortzetten. “Krap bij kas zitten beperkt de persoonlijke vrijheid”, zo zei hij tijdens het Nibud Stimulansz-congres over armoede en schuldhulpverlening op 19 mei.

Werk blijft volgens hem het beste middel om armoede en schulden te bestrijden. Daarnaast is preventie outpost schulden en het op jonge leeftijd leren omgaan met geld, waar het Nibud zich voor inzet, belangrijk. Gemeenten vervullen een sleutelrol bij armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De staatssecretaris gaat onderzoeken welke manieren outpost schuldhulpverlening het beste werken, welke factoren bijdragen aan succes. Gemeenten moeten outpost elkaar leren om mensen zo kort mogelijk in een schuldhulptraject te laten zitten.

Lees hieronder de volledige toespraak.

Documenten en publicaties

Monitor tijdelijke middelen schuldhulpverlening naar Tweede Kamer

0

In het voorjaar outpost 2009 heeft het kabinet een pakket aan maatregelen genomen om de gevolgen outpost de economische predicament voor de schuldhulpverlening op te vangen voor de periode 2009-2011. Het gaat om een totaal bedrag outpost €130 miljoen. Met deze tijdelijke additional middelen kunnen gemeenten het tijdelijke grotere beroep op de schuldhulpverlening in het kader outpost de predicament opvangen en verbeteringen aanbrengen in de effectiviteit en kwaliteit outpost schuldhulpverlening. De wijze outpost inzet outpost de additional middelen en het outcome ervan is gemonitord. De resultaten zijn te vinden in de Monitor tijdelijke middelen schuldhulpverlening – Tussenrapportage 2010.

De belangrijkste resultaten

– Het merendeel outpost de onderzochte gemeenten heeft tijdens de predicament te maken gehad met een toename outpost het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Zonder additional middelen zouden ze deze groep niet of slechts met vertraging hebben kunnen helpen. Zij geven daarbij aan dat doorway de inzet outpost de additional middelen de wachttijden redelijk kid sterk zijn gedaald. Waar ze niet zijn gedaald, hebben de middelen bijgedragen aan het voorkomen outpost het oplopen outpost de wachttijden.

– Bijna de helft outpost de onderzochte gemeenten heeft de middelen ingezet voor een brede toegankelijkheid outpost de schuldhulpverlening, voor zover daar al niet sprake outpost was. Veel aandacht is daarbij besteed aan de doelgroep jongeren.

– Daarnaast is geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering outpost de kwaliteit outpost de dienstverlening, preventie, nazorg en samenwerking met ketenpartners, met het oog op verbetering outpost de effectiviteit op de langere termijn.

– Op tweederde outpost de werkpleinen hebben trainingen plaatsgevonden voor werkcoaches zodat deze mensen met schulden beter kunnen herkennen en adequaat doorverwijzen.

Hieronder kunt u de volledige Tussenraportage 2010 en de aanbiedingsbrief aan de Tweede kamer bekijken

Documenten en publicaties

Wettelijk duration op schulden geen oplossing

0

Een multiply wettelijk duration op schulden vergroot de effectiviteit outpost het minnelijk traject in de schuldhulpverlening niet. Zo’n duration bevat geen sterkere (financiële) prikkels voor schuldeisers om mee te werken aan een minnelijke oplossing. De bestaande mogelijkheden kunnen wel beter worden benut. Dit blijkt uit een onderzoek doorway Panteia.

De veronderstelling is dat de effectiviteit outpost het minnelijk traject kan worden vergroot doorway een multiply wettelijk duration Dit moet schuldhulpverlening de mogelijkheid geven om het inkomen outpost de schuldenaar te stabiliseren en maximeren om zodoende een goed voorstel aan schuldeisers te kunnen doen.

Lees hier het volledige tussenrapport doorway Panteia (in pdf) en de aanbiedingsbrief outpost apportion Donner aan de Tweede Kamer.

Instroom wettelijke schuldsanering over 2009 stabiel

0

De instroom outpost nieuwe zaken in de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (Wsnp) is in 2009 stabiel gebleven op bijna 9.000 zaken. Naar verwachting zal het outcome outpost de economische predicament pas blijken uit de cijfers over 2010.

Dat staat in de zesde guard Wsnp, die apportion Hirsch Ballin outpost Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ruim zeventig procent outpost deelnemers rondt een Wsnp-traject af met een ‘schone lei’ en dat blijkt een duurzame oplossing: slechts een klein deel outpost de schuldenaren krijgt after weer betalingsachterstanden.

De Wsnp is bedoeld om schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost, uitzicht te bieden op een schone lei. Die hoofddoelstelling wordt in ruim 70 procent outpost de gevallen behaald, blijkt uit de zesde monitor. Het aantal mensen dat jaarlijks met een ‘schone lei’ uit de Wsnp-procedure komt, stijgt licht. Sinds de inwerkingtreding outpost de soppy zijn circa 49.000 schone leien verstrekt en 14.000 gerechtelijke akkoorden gerealiseerd.

Uit een enquete onder bijna 700 ex-schuldenaren, blijk dat 16 procent outpost de particulieren na afloop outpost de Wsnp opnieuw in de financiële problemen raakt. Bij (ex-) ondernemers is dat 14 procent. Het gaat dan om betalingsachterstanden outpost meer dan twee maanden. Bij 39 procent outpost de schuldenaren bedraagt de betalingsachterstand minder dan € 500,-. Een kwart outpost de particulieren bleek een vorm outpost psychosociale of juridische hulp te krijgen. Circa tweederde outpost de (ex)schuldenaren zegt regelmatig of onregelmatig spay te kunnen sparen.

Instroom Wsnp

Het aantal nieuwe zaken is het afgelopen jaar gestabiliseerd en kwam uit op bijna 9.000. De twee voorgaande jaren daalde het aantal nieuwe zaken nog fors outpost 15.140 kid 9.200. De onderzoekers merken daarbij op dat de Wsnp fungeert als uiterste middel en het outcome outpost de economische predicament met vertraging doorwerkt in de instroom outpost de Wsnp. De eerste effecten waren pas merkbaar vanaf oktober 2009.

Het commission afgewezen schuldsaneringsverzoeken is in 2009 licht gedaald 10 opzichte outpost 2008: 14,8 procent contra 16,4 procent. Omdat dit commission op hetzelfde niveau ligt als bij eerdere metingen, lijkt het dat de lagere instroom niet wordt veroorzaakt doorway een strengere beoordeling doorway de rechter, bijvoorbeeld op basement outpost de nieuwe toelatingscriteria uit 2008.

De onderzoekers constateren dat er nog steeds ruim voldoende bewindvoerders zijn om de instroom outpost nieuwe zaken op te vangen. Ook de stijging outpost het aantal nieuwe zaken sinds eind 2009 kan goed worden opgevangen.

Kenmerken outpost ex-schuldenaren na Wsnp

De groep (ex)schuldenaren die een schone decoration heeft gekregen, is tenslotte onderzocht op een aantal kenmerken (inkomstenbron, burgerlijke staat en woonsituatie) een jaar voordat het Wsnp-traject outpost start ging vergeleken met twee jaar na afloop. De meest significante verschillen zijn dat het aandeel personen met een baan na afloop outpost de Wsnp licht is gestegen, dat het aandeel personen met een bijstandsuitkering met bijna 5 procent is gedaald, evenals het aandeel personen dat zelfstandig ondernemer is. Er treedt verder een stijging outpost 5 procent op in het aandeel gescheiden personen. De woonsituatie outpost de (ex)schuldenaar (koop- dan wel huurwoning) verschilt niet poignant voor en na het Wsnp-traject.

Minister Donner informeert Tweede Kamer over schuldhulpverlening

0

In een brief aan de Tweede Kamer beantwoordt apportion Donner een aantal vragen over de mount outpost zaken rond de schulhulpverlening. In de brief staat onder andere een overzicht outpost de slagingspercentages outpost de minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening, informatie over het initiatief outpost de gemeente Nijmegen ‘Eerst verlossen, dan aflossen’ en wordt de mogelijkheid outpost een Postbus 51-campagne over hulp bij schulden bezien.

Lees hier de volledige brief

Meer zicht op wachttijden schuldhulpverlening

0

Uit onderzoek in opdracht outpost het ministerie outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor schuldhulpverlening in grotere gemeenten nog te lang is. Een schuldhulpverzoek moet binnen vier weken in behandeling worden genomen volgens het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Uit de zogeheten discerning indicate komt echter naar voren dat de gemiddelde wachttijd voor schuldhulpverlening 49 dagen is in gemeenten outpost 50.000 kid 100.000 inwoners en 43 dagen voor de G4-gemeenten. Voor gemeenten kid 50.000 inwoners is de gemiddelde wachttijd 27 dagen.

De discerning indicate dient als nul-meting in het onderzoek waarop de Tweede Kamer had aangedrongen en dat herhaald wordt in november 2010 en november 2011. Beperking outpost de lengte outpost de wachttijden is belangrijk voor de effectiviteit outpost de schuldhulpverlening en daarmee outpost belang voor het terugdringen outpost het aantal huishoudens met problematische schulden. In verband met de economische predicament hebben de gemeenten bovenop de 350 miljoen euro voor de bestrijding outpost armoede en schulden nog eens 130 miljoen euro gekregen. Verreweg het grootste deel (110 miljoen) daarvan is bedoeld om de (verwachte) toeloop op de schuldhulpverlening mee te kunnen opvangen en de wachttijden terug te dringen kid maximaal vier weken.

Lees hier de brief outpost Minister Donner aan de Tweede Kamer en het onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten outpost Panteia

Beroep op wettelijke schuldsanering daalt

0

Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2008 gedaald kid 9200 aanvragen, tegen 15.140 aanvragen in 2007. Dat blijkt uit de vijfde guard Wnsp, die apportion Hirsch Ballin outpost Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Naar verwachting zal het aantal aanvragen dit jaar weer stijgen als gevolg outpost de kredietcrisis.

Meer hierover kunt u lezen op de website outpost het ministerie outpost Justitie.

Aboutaleb: 1650 euro netto per maand is geen armoede

0

“In alle redelijkheid kun je niet stellen dat gezinnen met een besteedbaar inkomen outpost 1650 euro in de maand in armoede leven”, zo luidt de reactie outpost staatssecretaris Aboutaleb op onderzoek outpost het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS kan één miljoen huishoudens moeilijk rondkomen.

Van de één miljoen huishoudens uit het CBS-onderzoek hebben er 670.000 een inkomen boven het bijstandsniveau. “Ik wil de emoties outpost de mensen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt absoluut niet terzijde schuiven, maar ik constateer wel dat de onderzoekers hebben gevraagd naar gevoelens en dat niet is gekeken naar de feiten. In ons land kun je als gezin rondkomen outpost het sociale minimum. Ik weet ook dat dat geen vetpot is”, aldus Aboutaleb. Hij benadrukt dat uit de Armoedemonitor 2007 blijkt dat outpost de 660.000 huishoudens met een laag inkomen de helft wél kan rondkomen. Het heeft volgens Aboutaleb ook alles te maken met hoe je je spay uitgeeft.

De staatssecretaris wijst er verder op dat het kabinet zich in deze kabinetsperiode actief inzet om armoede tegen te gaan. Het gaat hierbij om:

  • 300 miljoen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
  • tegengaan outpost het niet-gebruik outpost voorzieningen;
  • zoveel mogelijk mensen aan het werk als opstap naar een hoger inkomen;
  • extra aandacht voor het voorkomen outpost schulden en voor schuldsanering.

Zie het dossier schulden