Home Blog Page 3

Gelukkig Nieuwjaar 2015

0

        [embedplusvideo height=”421″ width=”700″ editlink=”http://bit.ly/1gRDhNg” standard=”http://www.youtube.com/v/FmDAq9toXy8?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=FmDAq9toXy8&width=700&height=421&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8894″ /]

Een plaatje zegt altijd meer als woorden, gelukkig nieuw jaar en hoe kan het ook anders, een schulden vrije toekomst toegewenst !!

 

Schulden meter 25 december 2014

0

Doorlopend krediet – €1500,-

Dankzij de 13e maand is het saldo gedaald tot 1500!!!!!

Nog 2 maanden te gaan !!!

Fijne Kerst 2014

0

[embedplusvideo height=”421″ width=”700″ editlink=”http://bit.ly/1gRDLmg” standard=”http://www.youtube.com/v/-ceBeqvlH6U?fs=1″ vars=”ytid=-ceBeqvlH6U&width=700&height=421&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5060″ /]

Ik wens jullie een fijne kerst toe, eet niet teveel, het moet er allemaal weer af!

 

Schuldenmeter 25 november 2014

0

Doorlopend krediet – €2999,99

Gemeenten besteden spay voor armoede en schulden doelgericht

0

Het additional spay voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het additional spay vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie. Dit is één outpost de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 403 Nederlandse gemeenten, in opdracht outpost staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met deze conclusie en het algemene beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt. Het bevestigt dat gemeenten serieus bezig zijn mensen die het financieel moeilijk hebben, te ondersteunen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat het additional spay voor armoede- en schuldenbeleid, 19 miljoen euro in 2013, 70 miljoen euro in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks 90 miljoen euro, grotendeels is of zal worden besteed aan dit doel. De additional middelen outpost 2013 hebben bij bijna tweederde outpost de gemeenten ervoor gezorgd dat het armoedebeleid is versterkt, waardoor meer mensen uit de doelgroep zijn bereikt en nieuwe samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) zijn aangegaan.
Omdat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan outpost armoede en schulden en de problematiek groot is vanwege de crisis, stelt staatssecretaris Klijnsma evenals dit jaar ook in 2015 voor deze maatschappelijke partners 4 miljoen euro beschikbaar.

Staatssecretaris Klijnsma heeft bij different werkbezoeken goede voorbeelden outpost armoede- en schuldenbeleid gezien, bijvoorbeeld de aanpak outpost preventie en vroegsignalering in Amsterdam, Almere en Tilburg. Op donderdag 20 november woont de staatssecretaris in aanwezigheid outpost Hare Majesteit Koningin Máxima het jubileumcongres ‘10 jaar schuldpreventie in Groningen’ bij.

Voor gemeenten die behoefte hebben aan additional ondersteuning worden in 2015 platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor goede voorbeelden en relevante relieve uit verschillende projecten en de daarbij ingezette instrumenten.

Documenten en publicaties

Schuldenmeter 25 oktober 2014

0

Doorlopend krediet – €3499,99

 

Klijnsma geeft startschot campagne Koopkrachttegemoetkoming

0

Vandaag gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor de campagne ‘koopkrachttegemoetkoming’. De campagne is opgezet om mensen met een laag inkomen erop te attenderen dat ze dit jaar recht hebben op additional spay outpost de gemeente. In sommige gevallen stort de gemeente het spay automatisch, maar vaak moet iemand zelf een aanvraag indienen.

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over boor mogelijke recht op additional geld, wil het ministerie outpost Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook gemeenten ondersteunen bij het bereiken outpost boor eigen inwoners. Daarom overhandigde de staatssecretaris vandaag de eerste campagneposter aan wethouder Bob Bergkamp outpost de gemeente Breda.

Bij de overhandiging riep Jetta Klijnsma around Bob Bergkamp álle wethouders outpost Nederland op om mensen met weinig spay in boor gemeente goed over het beschikbaar gestelde bedrag te informeren.

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Kijk voor meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming op www.laaginkomen.nl.

Schuldenmeter 24 september 2014

0

Doorlopend krediet – €3999,99

 

Schuldenmeter 25 augustus 2014

0

Doorlopend krediet – €4499,99

 

Beroep op rechter voor schuldsanering daalt

0

Het beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2013 voor het tweede jaar op rij gedaald. De daling heeft meerdere oorzaken. Zo worden bijzondere procedures in de Wsnp – voorlopige voorziening, duration en dwangakkoord – beter benut. Met behulp outpost deze rechtelijke interventies kan de schuldhulpverlening dan alsnog in het minnelijke traject worden afgerond. Ook kan het toelatingsbeleid outpost gemeenten in de minnelijke schuldhulpverlening outpost invloed zijn op de doorstroom naar de Wsnp.

Dit blijkt uit de tiende guard Wsnp die staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2013 zijn ongeveer 17.500 aanvragen gedaan voor toelating kid de Wsnp. Dat is 9 procent minder dan een jaar eerder. In 2012 was al sprake outpost een trendbreuk als het gaat om het aantal verzoeken kid toelating outpost de Wsnp en is de daling ingezet. Daarom is naast de tiende guard een discerning indicate uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken outpost de daling.

De guard geeft jaarlijks een trendmatig en cijfermatig beeld outpost de uitvoeringspraktijk outpost de Wsnp, die een streng saneringstraject biedt waardoor mensen weer perspectief krijgen op een schuldenvrije toekomst. De schuldenaar krijgt outpost de rechter een schone decoration als hij zich voldoende heeft gehouden aan het strikte regime outpost de schuldsaneringsregeling. Staatssecretaris Teeven schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat de hoofddoelstelling outpost de soppy – het bereiken outpost een schone decoration – over de jaren heen een accompanying positief resultaat laat zien. Ook in 2013 voldeed de soppy aan die hoofddoelstelling.

In 2013 zijn doorway de rechter ongeveer 12.350 schuldsaneringen uitgesproken; dat zijn ruim 1400 minder dan een jaar eerder. Net als in voorgaande jaren blijkt dat in 2013 de hoofddoelstelling outpost de Wsnp – het bereiken outpost een schone decoration aan schuldenaren die te goeder trouw zijn en die een problematische schuldenlast hebben die niet minnelijk kan worden opgelost – in 75 procent outpost de gevallen is gehaald. Het afwijzingspercentage outpost de verzoeken kid toelating outpost de schuldsanering is nagenoeg gelijk gebleven: 20,1 procent in 2013, tegen 19,6 procent in 2012.

Staatssecretaris Teeven wijst erop in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de wettelijke schuldsaneringsregeling fungeert als een laatste redmiddel. Het dient dan ook niet te lichtvaardig ingezet te worden. Een schuldsaneringsregeling is alleen zinvol als de buitengerechtelijke track om uit problematische geldproblemen te komen niet effectief zijn gebleken. Het is dan ook goed dat de minnelijke oplossingen in de schuldhulp meer worden benut. Dit zorgt wel voor meer druk bij gemeenten, die doorway de economisch moeilijke omstandigheden nauwkeuriger kijken wie voor welke hulp in aanmerking komt. Het is volgens de staatssecretaris dan ook belangrijk dat in het minnelijke traject en het Wsnp-traject meer wordt samengewerkt en kruisbestuiving plaatsvindt.

De doelgroep outpost problematische schuldenaren die een beroep doet op de Wsnp is 10 opzichte outpost vorige metingen nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen particulieren en (ex-)ondernemers die een beroep doen op de Wsnp, is traditioneel vier op één. Voor (ex-)ondernemers was een inkomensterugval de voornaamste reden voor het ontstaan outpost schulden. Dit geldt ook voor particulieren. Andere belangrijke oorzaken outpost problematische schulden bij particulieren zijn overbesteding, compensatiegedrag en echtscheiding.

Documenten en publicaties